Σφραγίδα της Χάγης

Σφραγίδα της Χάγης | Apostille

Αν κάποιο δημόσιο έγγραφο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό, τότε χρειάζεται τη Σφραγίδα της Χάγης. Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η σφραγίδα που, σύμφωνα µε την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, τίθεται στα δημόσια έγγραφα από το κράτος που τα έχει συντάξει, προκειμένου να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής, η ιδιότητα µε την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και η σφραγίδα που φέρει το έγγραφο.

Με τη σφραγίδα αυτή τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης.

Η σφραγίδα χορηγείται σε πρωτότυπα έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της αρχής έκδοσης τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου. Δεν χορηγείται σε επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν γίνει από δικηγόρους, ΚΕΠ, αστυνομικά τμήματα ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε απλά φωτοαντίγραφα.

Αρχή χορήγησης της Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή η Περιφέρεια του τόπου έκδοσης του εγγράφου, ενώ τα έγγραφα δικαστικής φύσεως επισημειώνονται από το αντίστοιχο Πρωτοδικείο.

Η διαδικασία χορήγησης της σφραγίδας προηγείται της μετάφρασης.

Επομένως, πριν προχωρήσετε στην μετάφραση ενός εγγράφου, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας χρειάζεται τη σφραγίδα της Χάγης.

σφραγίδα της Χάγης
σφραγίδα της Χάγης

Μεταφραστικό Γραφείο Translatus

Καλέστε στο 2410 255 732 για να κλείσετε ραντεβού

Δώρα Μπουρουτζή